مدیریت : آقای علیزاده

طبقه اول واحد 342

طبقه دوم واحد 443

طبقه چهارم واحد 620

تلفن تماس : 37115066