باشگاه علمی تفریحی ایکات منحصر به فردترین باشگاه علمی ایران دردو موضوع هوانوردی و هوافضا میباشد که با تلفیق حوزه های سرگرمی و اموزش سعی دارد فضایی اموزنده را در کناره فضایی مفرح و پرهیجان برای مردم عزیز فراهم اورد.
بازدید کنندگان "باشگاه علمی تفریحی ایکات "
علاوه بر انکه ساعاتی مفرح و لذت بخش را تجربه میکنند به کشف سوالات خود پیرامون علم هوانوردی, هوافضا میپردازند و تجربه رویایی پرواز را کسب میکنند.